เรื่อง : สถิติ
วีดีโอ : 28
แบบฝึกหัด : 28
1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
7
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างข้อมูล
เหลือ 699 สิทธิ์
มีคนสนใจอยู่ 21 คน